REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy WIDLAK, dostępny pod adresem internetowy http://widlak-czesci.pl/, prowadzony jest przez Włodzimierza Dróżdża prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMW Włodzimierz Dróżdż, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 573-105-71-93, REGON 151979640.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMW Włodzimierz Dróżdż, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 573-105-71-93, REGON 151979640.

3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://widlak-czesci.pl/.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Piotrkowska 31, 42-200 Częstochowa

Miejsce to pełni również funkcję biura obsługi klienta.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: czesci@widlak.czest.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 34 324 08 04

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 18 1500 1399 1213 9006 2938 0000

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00-16:00.


 

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu

komputer, laptop.

b. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c. Włączona obsługa plików cookies.

d. Zainstalowany program FlashPlayer.


 

§5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). - widnieją również ceny netto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


 

§6

Zakładanie konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko klienta

- pełna nazwa przedsiębiorstwa

- miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, kraj

- hasło

- nr telefonu, e-mail

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


 

§7

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu.

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

3. Gdy Klient nie jest pewny wyboru produtku z powodu jego różnorodności w stosunku do danego modelu wózka widłowego, proszony jest o kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta - 34 324 08 04, w celu uniknięcia pomyłek bądź pochopnych wyborów ze względu na znaczną wartość niektórych z produktów.

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

5. W celu potwierdzenia zamówienia należy podsumować zamówienie a następnie wysłać zamówienie.

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7. W przypadku chęci podjęcia zakupu produktów których cena nie jest podana (występuje ikona „Zapytaj o cenę”, na którą należy kliknąć).

8. Cena oraz czas dostawy produktu opisanego w poprzednim punkcie jest ustalana indywidualnie w zależności od dostępności danego dobra w magazynie.

9. Należy potwierdzić zamówienie opisanego wyżej dobra wysyłając e-mail na adres czesci@widlak.czest.pl z kodem produktu niezbędnym do jego prawidłowej identyfikacji (opcjonalnie opisem dotyczącym modelu wózka) o treści:

''Potwierdzam zamówienie produktu o kodzie......... do wózka widłowego marki.......po ustalonej w zapytaniu cenie oraz terminie dostawy."

10. Klient może zamówić produkt, który nie jest aktualnie w ofercie Sklepu po wcześniejszym złożeniu formularza z zapytaniem o możliwość sprowadzenia takiego dobra. Sprzedawca oraz Klient ustala wartość produktu oraz termin jego dostawy. Podczas zwrotu takiego produktu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu 88% wartości netto powyższego dobra z powodu kosztów manipulacyjnych związanych ze sprowadzeniem tejże części - jest to spowodowane znaczną wartością niektórych podzespołów, czasem oczekiwania bądź rzadkości tego dobra na rynku.


 

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

- Przesyłka kurierska (przelew)

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- Panel Przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu, w regulaminie oraz informacja udzielana telefonicznie.


 

§9

Wykonywanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

- płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności jeszcze tego samego dnia, w którym zostało wysłane zamówienie - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

- płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

- płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru, przy okazaniu numeru zamówienia.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w e-mailu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany w e-mailu termin.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


 

§10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty - list polecony, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail (skan oświadczenia i własnoręczny podpis) Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi PROTOKÓŁ ZWROTU (do pobrania) oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Produkty należy odsyłać na adres podany w § 3.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

- W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wartość transakcji, bądź samego produktu.

- Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

- Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

-Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów, które były używane ani w żaden inny sposób eksploatowane. Zwracane dobra nie mogą również posiadać zanieczyszczeń związanych z ich montażem tj. smar, rdza, olej silnikowy, olej hydrauliczny, płyn układu chłodzenia itp.

- W przypadku zamówień na specjalne życzenie klienta (tj. produkt niedostępny aktualnie w ofercie sklepu, bądź dobro rzadko zbywalne), sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu 88% wartości netto produktu. Jest to związane z kosztami manipulacyjnymi związanymi z sprowadzeniem produktu na życzenia klienta.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

- W której zwracany przedmiot jest niekompletny, używany, ubrudzony, bądż zniszczony.

- W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

- W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

- W której klient dokonał zamówienia produktu na specjalne życzenie (zazwyczaj są to produkty o znacznej wartości po wcześniejszych ustaleniach, a nastepnie chce odstąpić od umowy, narażając sprzedawcę na znaczne koszty manipulacyjne związane z jego zamówieniem.


 

§11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub jego nieprawidłowości z powodu pomyłki Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

6. Produkty są objęte roczną gwarancją, wyjątek stanowią produkty elektroniczne. Nie posiadają one gwarancji ze względu na wzmożone zużywanie podczas eksploatacji lub jego nieprawidłowe używanie np. joystick.


 

§12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

-W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

-W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


 

§13

Ochrona danych osobowych RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest AMW Włodzimierz Dróźdż, Choroń ul. Smużna 4, 42-360 Poraj. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez AMW Włodzimierz Dróźdż. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury. W informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą e-mail czesci@widlak.czest.pl. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z AMW Włodzimierz Dróźdż obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wystawieniem faktury. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.


 

§14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.